ANADOLU AŞÇILAR FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

Adı ve Merkezi:

 Madde1– Federasyonun Adı; “Anadolu Aşçılar Federasyonu”dur. Merkezi Ankara’dır. Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik açabilir.

 Amacı

Madde2– Federasyonun amacı;

Aşçılık mesleğini icra eden ya da aşçılık mesleğinden emekli olmuş kişilerce kurulmuş Derneklerin üst kuruluşu olmak ve aşağıdaki ilkelere göre faaliyet göstermek bu federasyonun temel amaçlarıdır.

2.1 Türk mutfağını araştırmak, mutfak sanatını geliştirmek, aşçılık mesleğinin toplum içinde saygınlığının yükseltilmesi ve onur mesleği konumuna yükseltilmesi yönünde faaliyetlerde bulunmak.

2.2 Mutfak sanatkarının ve aşçıların mesleki eğitimini desteklemek.

2.3 Çeşitli sektörlerde aşçılar arasında sosyal ve kültürel dayanışmanın teminini sağlamak.

2.4 Türk aşçılarını birleştirerek, yurt içinde ve yurt dışında mutfağımızın tanıtılmasını sağlamak.

2.5 Aşçıların iç içe olduğu sektörler ve kuruluşlarla diyalog kurmaktır.

2.6 Aşçılık mesleğini tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.

2.7 Ülke çapında ilgili Resmi ve yarı resmi kuruluşlarla iş birliği içinde, aşçılık ve mutfak sanatı ile ilgili kursları düzenleyerek başarı durumunu derecelendirmek ve mesleki branşlarına göre belgelendirmek.

2.8 Üye dernekler tarafından yapılacak olan bölgesel aşçılık ve mutfak sanatları yarışmalarını desteklemek, bu yarışmalarda Federasyon temsilcisi bulundurmak, yarışma sonuçlarını ülke çapında duyurmak,

2.9 Üye derneklerin önerecekleri aşçı ve mutfak sanatkarları arasından federasyon tarafından seçilmiş olan aşçıların ülke çapında ve Uluslararası alanda yapılacak yarışmalarda federasyonu temsil etmesini sağlamak.

2.10 Her ne nam adı altında olursa olsun yapılacak aşçılık ve mutfak sanatları yarışmalarının ilke ve standartlarını belirlemek, yapılacak yarışmalarda bu kurallara uygunluğu gözlemleyerek kurallara riayet edilmemesi halinde yarışmalar hakkında raporlar düzenlemek.

2.11 Federasyonun desteklemediği yarışmalarda gözlemci bulundurmak ve bu yarışmalarla ilgili rapor yayımlamak.

2.12 Aşçılık ve mutfak sanatkarları arasında yapılacak olan yarışmalara ilişkin kuralları tespit etmek, bu konu ile ilgili standartlar geliştirmek, kuralların yasal bir zemin içinde yer alması için ilgili resmi kuruluşlarla çalışmalar yürütmek.

2.13 Aşçılık ve mutfak sanatkarlarının çalışma alanları ile ilgili çağın gerektirdiği en ileri standartlara ulaşılması yönünde hukuki zemin hazırlanmasına yardım etmek, bu alanda lobi faaliyetleri yürütmek, basın/yayın organları ve halkla ilişkiler sağlamak.

2.14 Federasyon olarak Aşçılık ve mutfak sanatkarları istihdam eden kuruluşlardan talep gelmesi halinde; bu kuruluşların federasyon ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösterdikleri ve çalışma standartlarının federasyon amaçlarına uygunluğunun kalite belgesi ile teşvik edilmesi.

2.15 Aşçılık ve mutfak sanatkarlarının mesleki faaliyetleri yürütürken kullandıkları ürünler ve mutfak ekipmanlarının standartlarının yükseltilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla Federasyon olarak ilişkiye girmek, kalite standartlarının yükseltilmesini sağlama amacına yönelik komisyonlar oluşturarak komisyon raporlarını yayımlamak çalışmalarda bulunmak.

2.16 Üye derneklerin mensupları olan aşçı ve mutfak sanatkarları ile ilgili mesleki sicil dosyalarını ve özgeçmişlerinin dosya düzeni ve elektronik ortamda saklanması gerekli görülen durumlarda kamuya sunulması.

2.17 Amaç birliği içinde bulunulan ulusal ve uluslararası federasyon/konfederasyonlarla mesleki, teknik, kültürel, sosyal iş birliği içinde bulunmak.

2.18 Amaç birliği içinde bulunulan ulusal ve uluslararası üst birliklere üye olmak.

2.19 Federasyon amaçları doğrultusunda dergi yayımlamak, broşür dağıtmak, basın bildirisi hazırlamak, tanıtıcı film yapmak ve yayımlamak, sempozyum/panel/konferans/ kongre/fuar düzenlemek, gazete yayımlamak ve görsel veya yazılı benzeri faaliyetler yapmak veya yaptırmak ve/veya bu tür faaliyetlere iştirak etmek.

2.20 Federasyon amaçları doğrultusunda özel ve kamu kuruluşlarına danışmanlık hizmetleri vermek. Bu hizmetleri sağlamak üzere üye derneklerden görevliler tespit etmek ve almak.

2.21 Federasyon amaçlarına hizmet etmek gayesi ile taşınır taşınmaz mallar satın almak, kiralamak, merkez binası ve eğitim tesisleri oluşturmak.

2.22 Dernekler arasındaki diyaloglarda eşitlik ilkesine göre hareket etmek

 

Federasyonca Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

6-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

7-Üyeleri arasında beşerî münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

8-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

9-Federasyon amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

 

Federasyonun Faaliyet Alanı

Federasyon, sosyal alanda faaliyet gösterir. Mesleki ve dayanışma temelli bir oluşumdur.

 

Üye Olma

 Madde 3– Üyelerle ilgili esaslar şunlardır:

Federasyona, kuruluş amacı Federasyon’un amaçlarına uygun olan ve 5253 sayılı Dernekler Yasası hükümlerini yerine getirmiş her Aşçı Dernekleri genel kurullarından alacakları yetki ve federasyon üyesi olan iki derneğin üyeliğe teklifi ile federasyona üyelik için müracaat edebilir. Federasyon yönetim kuruluna yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, federasyon yönetim kurulunca en çok 30 gün içerisinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla ilgili derneğe bildirilir. Federasyonu önemli katkıları bulunan dernekler ile 5253 sayılı Dernekler Yasası hükümleri uyarınca Federasyona üye olamayan tüzel kişiler, federasyon Yönetim Kurulu kararıyla en fazla 2 (iki) yıl süre ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. İsterlerse aidat verebilirler.

Federasyona üye olan dernekler tüzel kişiliklerini ve mal varlıklarını korurlar. Üye derneklerin mülkleri üzerinde federasyon hiçbir talepte bulunamaz.

Aşçılık mesleğini geçmişte ya da bugün icra etmemiş kişilerin yöneticisi/başkanı olduğu dernekler Federasyon kurucusu veya üyesi olamaz.

3.1 Başvuru ve İnceleme

Üye olabilme özelliklerine sahip her dernek kendi Genel Kurul’unda aldığı katılma kararının tasdikli sureti ile yazılı olarak Federasyona üye olmak üzere başvurur.

İki defa federasyondan çıkan veya çıkarılan derneklerin başvuruları dikkate alınmaz.

Yönetim Kurulu kendisine ulaşan üyelik başvurusunu yapacağı ilk toplantıda inceleyerek kabul veya reddini kesin karara bağlar.

Yönetim Kurulu kararı bir yazı ile başvuru sahibi derneğe bildirilir.

Üyeliği kesinleşen dernek, Federasyonun Tüzüğü’nü kabul etmiş sayılır.

3.2 Üyeliğin Kesinleşmesi

Yönetim Kurulunca üyeliğine karar verilen derneğe, bu kararla birlikte Federasyona giriş ücreti ile o yıla ait aidatını 30 gün içinde ödemesi Genel Sekreterlikçe bildirilir.

Anılan süre içinde giriş ücretini ve yıllık aidatını tam olarak ödeyen dernek, üye kayıt defterine kaydedilmekle üyelik sıfatını kazanmış olur.

 

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye dernek yazılı olarak bildirmek kaydıyla, federasyondan çıkma hakkına sahiptir. Bu hak derneklerin genel kurullarında alınmış kararla, federasyon yönetim kuruluna yazı ile başvurmakla kullanılır.

Üye derneğin istifa dilekçesi federasyon yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üye derneğin federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5- Federasyon üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şu şekildedir:

1-Federasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikaza rağmen birikmiş üyelik aidatını iki ay içinde ödememek,

4-Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak,

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde ilgili dernek, federasyon yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve federasyon malvarlığında hak iddia edemez. Üyelikten çıkarılanların, çıkarılma tarihi itibarıyla 15 iş günü içerisinde itiraz hakkı vardır. İtiraz dilekçesi, federasyon Denetleme Kuruluna hitaben yazılır. Denetleme Kurulu itiraz dilekçesine dayanarak federasyonun olağanüstü genel kurul için toplanması yönünde çağrıda bulunur. Genel kurulun konuyla ilgili vereceği karar kesindir. İtirazın karara bağlanacağı tarihe kadar üye derneğin hak ve yükümlülükleri devam eder.

 

Federasyonun Organları:

Madde 6- Federasyonun Organları:

a-Genel Kurul             b-Yönetim Kurulu      c-Denetleme Kurulu   d-Disiplin Kurulu

e-Danışma Kurulu

 

Federasyon Genel Kurulunun Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamanı:

Kuruluş şekli

Madde 7- Genel Kurul, federasyonun en yetkili karar organı olup; federasyon yönetim ve denetleme kurulu ile federasyona üye derneklerin genel kurulları tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

 

Toplanma Zamanı

Madde 8– Genel Kurul, 3 (üç) yılda bir Aralık ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya delegelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya delegelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hâkimi duruşma yaparak federasyon üyelerinin delegeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir.

Dernekler delege isim listelerini federasyon genel kurul tarihinden en az bir ay önce federasyona bildirmek zorundadır.

Her dernek Federasyonda 10 delege ile temsil edilir. Derneklerin yönetim ve denetim kurulunda görevli olanlar federasyon yönetim ve denetim kuruluna seçildiklerinde, dernekteki görevlerine federasyon hizmetini engellememek kaydıyla devam edebilirler. Aksi takdirde dernekteki görevinden ayrılmak zorundadırlar.

Genel kurulda her delegenin bir oyu vardır. Bu delegeler, vekil veya yedekleri ile Federasyon Genel Kurulunda temsil edilemezler. Her delegenin Genel Kurula bizzat katılımı zorunludur ve delege oyunu kendisi kullanır.

 

Çağrı Usulü

Madde 9- Yönetim kurulu, federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya federasyonun resmi internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, belirtilen çağrı usulü esaslarına göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Yeri

Madde 10- Genel kurul toplantıları federasyon Merkezinin bulunduğu yerde veya federasyon yönetim kurulunun uygun göreceği başka bir yerde yapılır.

 

Toplantı yeter sayısı:

Madde 11- Genel Kurul, federasyona katılma hakkı bulunan üyelerinin salt çoğunluğu ile; tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde üyelerin 2/3’ünün katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı federasyon yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

Toplantının Yapılış Usulü

Madde 12- Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı,  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Toplantıda görüşülecek  konular:

Madde 13- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.

Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Olağan toplantının, süresinde yapılmasını sağlamak için üye derneklerin, dernek Genel Kurul toplantılarını, federasyon olağan Genel Kurulundan en az 2 (iki) ay evvel yapmaları ve genel kurul kararları, çalışma raporları ve bütçelerinin birer örnekleri ile federasyon genel kuruluna katılacak delegelerinin listesini federasyona genel kuruldan en az 1 (bir) ay önce bildirmeleri zorunludur.

 

Genel Kurulun Görevleri, Yetkileri, Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel kurulun görev ve yetkileri:

Madde 14- Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Federasyon organlarının seçilmesi,

2-Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8- Federasyonun konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9-Federasyonun feshedilmesi,

10-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

11-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

12-Federasyonun Dernekler Yasasının ilgili maddelerince işlem yapılmak kaydıyla Uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurtdışındaki Dernek ve Kuruluşlara üye olarak katılması veya bunlardan ayrılması.

Genel kurul,  federasyonun diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Üyelik işlemlerinin karara bağlanması ile ilgili yönetim kurulunu yetkili kılabilir. Federasyonun en yetkili organı olarak, federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

Oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri:

Madde 15- Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla; Tüzük değişikliği ve federasyonun feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır. Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba katılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

 

Yönetim ve Denetleme Kurullarının Görev ve Yetkileri, Ne Suretle Seçileceği, Asil ve Yedek Üye Sayısı ile Diğer Organların Görevleri

Yönetim Kurulu

Madde 16- Yönetim kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen 1 (bir) Başkan ile başkan dâhil 10 (on) asıl ve 10 (on) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Federasyon yönetim kurulu, genel kurulundan sonra en yetkili icra organı ve federasyonun yürütme kuruludur.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve diğer üyeleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulu Başkanı dâhil tüm yönetim kurulu üyelerinin görev süresi seçilmelerinden itibaren 3 (üç) yıldır.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 17- Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1- Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3- Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

6- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9- Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

10- Federasyonun amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

12- Federasyonun amaçlarını gerçekleştirmek için geçici veya sürekli çalışma kolları kurmak veya bu kolların çalışmalarını sona erdirmek.

 

Yönetim Kurulu Başkanı, Görev ve Yetkileri

Madde 18- Federasyon Genel Başkanı ya da bir diğer adıyla Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Kurulun asıl ve doğal üyeleri arasından 3 (üç) yıl süreliğine gizli oyla seçilir. Genel Başkan, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin ölüm, istifa vb. herhangi bir sebeple boşalması hâlinde olağanüstü genel kurul yapılarak yeni genel başkan seçilir. Yeni seçilen Başkan öncekinin görev süresini tamamlar. Olağan Genel Kurula altı ay kala boşalma halinde Yönetim Kurulunun belirleyeceği Başkan Yardımcılarından birisi vekil sıfatı ile görevi Olağan Genel Kurula kadar yürütür.

 

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

Madde:19– Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hâkimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Denetleme Kurulu

Madde 20- Denetleme kurulu 3(üç) asıl ve 3(üç) yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.    Denetim kurulu, genel olarak altı ayda bir toplanır.

 

Denetleme Kurulunun görevleri :

20.1 En geç 12 ayda bir ve belirsiz zamanlarda federasyonun bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, federasyonun mali durumunu incelemek ve denetlemek,

20.2 Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak,

20.3 Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak,

20.4 İşlemlerin yasalara, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu denetlemek,

20.5 Gerekli gördüğü hallerde, gider, belge ve kayıtlar konusunda Yönetim Kurulu’nu uyarmak,

20.6 Genel kurula sunulacak idari ve mali raporu, genel kurul toplantı tarihinden en geç bir ay önce sorumlu başkan yardımcısına yazılı belge ile vermek,

20.7 Tüzükte gösterilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkilerini kullanmak,

20.8 Gerektiğinde, gerekçelere dayalı olarak federasyonu olağanüstü genel kurula çağırmak.

20.9 Genel Kurul tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Disiplin Kurulu

Madde 21- Disiplin Kurulu genel kurulca seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

Disiplin Kurulu ilk toplantısında aralarında bir başkan bir raportör seçer. Seçim sonuçları karar defterine yazılır ve imzalanır. Disiplin Kurulu üyelerinin bir veya daha fazlasının herhangi bir nedenle boşalması halinde birinci yedekten başlamak üzere yönetimce yazılı olarak çağrılır.

Görev ve işlevleri:

21.1 Disiplin Kurulu, yönetim kurulu tarafından gönderilmiş bulunan disiplin ile ilgili kovuşturmalarda konuyu inceler. Gerektiğinde kişi ve tarafları dinler ve görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir. Yönetim kurulu önerileri dikkate alarak kararını verir.

21.2 Disiplin Kurulu, kendi aralarında görev bölümü yapar. Seçim sonuçları, karar defterine yazılır. Kurul, Genel Kurula sunulacak raporu toplantı tarihinden bir ay önce Yönetim Kuruluna vermekle yükümlüdür.

 

Danışma Kurulu

Madde 22- Danışma kurulu, federasyon amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili yapılanları ve gelişmeleri değerlendirmek, federasyonun gelecekteki çalışmalarına ışık tutacak görüş ve öneriler geliştirmek amacıyla oluşturulur. Kararları yönetim kuruluna tavsiye niteliğindedir.

Danışma Kurulu, üye derneklerin tavsiye edeceği birer kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Danışma kurulu yılda en az iki defa toplanır. Toplantı gündemini Danışma Kurulu Başkanı belirler. Toplantı yeter sayısı kurul üyelerinin yarısından bir fazlası, karar yeter sayısı ise, toplantıya katılan kurul üyelerinin yarısından bir fazlasıdır. Toplantıda alınan tavsiye kararları bir yazı ile yönetim kuruluna bildirilir.

 

Üye dernekler arasında iş birliği ve dayanışmayı geliştirici, Federasyona bağlılığı artırıcı çabalarda bulunmak ve Yönetim Kurulu ile Genel Kurulun mevzuat ve tüzüğe uygun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında çalışmalar yapıp görüşlerini bildirmek görevleri arasındadır.

 

Federasyonun Borçlanma Usulleri

Madde 23- Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyon gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Federasyon  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Üyelerin Ödeyecekleri Giriş ve Yıllık Aidat Miktarının Belirlenme Şekli

Madde 24- Üyelerin ödeyecekleri giriş ödentisi ve yıllık aidat miktarları Genel Kurul tarafından belirlenir. Federasyon Kurucu Dernekleri, giriş, yıllık aidat vb. isimde sabit bir bedel ödemesi yapmazlar.

 

Federasyon Gelirleri

Madde 25- Federasyon gelir kaynakları:

25.1     Üye giriş ödentileri ve yıllık aidatlar,

25.2     Federasyonca yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

25.3     Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,

25.4     Bağışlar ve yardımlar,

25.5     Federasyonun bankalarda mevcut parasının getirdiği faiz ve ikramiyeler.

25.6     Kiralardan ve işletmelerden sağlanacak gelirler,

25.7     Danışmanlık hizmetleri gelirleri,

25.8     Yasa, yönetmelik ve kararnamelerin Federasyona tanıdığı hakların kullanılmasından elde edilecek olan çeşitli gelirler,

25.9     Ülke içinde veya dışında yapılacak çeşitli etkinliklerden sağlanan gelirlerden ve

25.10   Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun şekilde toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

Federasyon mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

 

Defter ve Kayıtlar

Madde:26- Defter tutma esasları;

Federasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Federasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Federasyon defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.

  1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 

      2.Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3’üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli “Vergi Usul Kanunu” ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri” esaslarına göre yapılır.

 

Federasyon Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 27- Gelir ve gider belgeleri;

Federasyon gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için  “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri  “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından federasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise  “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Madde 28- Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

Madde 29- Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” federasyon tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, federasyon yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin federasyon yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Madde 30- Defterler hariç olmak üzere, Federasyon tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Beyanname Verilmesi

Madde 31- Federasyon, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin  “Federasyon Beyannamesi” Federasyon yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Federasyon Başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

Bildirim Yükümlülüğü       

Madde 32- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi:

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 45 (kırk beş) gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış federasyon tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde mülki idare amirliğine verilir.

 

Taşınmazların Bildirilmesi

Madde 33- Federasyon edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren 45 (kırk beş) gün içinde  “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Madde 34- Federasyon tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Madde 35- Federasyon görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği  “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen 1 (bir) ay içinde federasyon merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 

Değişikliklerin Bildirilmesi

Madde 36- Federasyon yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik  “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında federasyon organlarında meydana gelen değişiklikler  “Federasyon Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen 45 (kırk beş) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Federasyon tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Federasyonun Harcamaları

Madde 37- Federasyonun bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır; ancak ivedi durumlarda Başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Federasyonun paraları milli bankalarda Federasyon adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile saymanın çift imzası ile mümkündür.

Federasyon adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları 30 (otuz) gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak tahsilatı Dernekler Mevzuatında belirtilen miktar olan 5.000 TL’yi (Beş bin Türk lirası) geçenler, 30 (otuz) günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç 2 (iki) iş günü içinde federasyon saymanına teslim ederler veya federasyonun banka hesabına yatırırlar.

Federasyon kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir ve karar defterine işlenir.

 

Federasyonun İç Denetim Şekilleri

Madde 38Federasyonda iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetleme kurulu; federasyonun tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 1 (bir) yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetleme kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 39- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için federasyona katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Federasyonun Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 40- Federasyon Genel Kurulu her zaman federasyonun feshine karar verebilir. Genel kurulun federasyonun fesline karar verebilmesi için, tüzüğe göre federasyona katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Federasyonun feshi yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Fesih kararı ile birlikte federasyonun mal varlığının genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde federasyon adında “Tasfiye Halinde Anadolu Aşçılar Federasyonu” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse, federasyona kayıtlı bulunan üye derneklere eşit olarak devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç 3 (üç) ay içinde tamamlanır.

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Bütçe Planlaması

Madde 41- Federasyon bütçesi üç yıllık dönem için hesap işlerine bakan yönetim kurulu üyesi tarafından hazırlanarak üyesi bulunduğu kurula verilir ve federasyonun gelir ve giderlerini gösterir bir tarzda tanzim edilerek genel kurula sunulur.

 

Yönetmelikler

Madde 42- Tüzükte belirtilen konuların açıklığa kavuşturulması ve Federasyon işlerinin düzenli yürütülmesi ile bağdaşacak bir yönetmelik yönetim kurulunca hazırlanarak yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikte, tüzükte saklı kalmış hususlar maddeler halinde belirlenir. Federasyonun yayın organı mevcut ise hazırlanan yönetmelik burada yayımlanır ve ayrıca bastırılarak üyelere dağıtılır. Bu konuda dernekler yasasının ilgili maddelerine uyulması zorunludur.

 

Mali Haklar

Madde 43- Federasyon Başkanı ile yönetim kurulunda görev alan üyelere, zaruri masrafları kendi derneklerince verilir. Ancak bu şahısların Federasyonu ilgilendiren ve yönetim Kurulunca karara bağlanan iş ve görev seyahatlerinde yolluk ve zaruri giderleri Federasyonca karşılanır.

 

Hüküm Eksikliği

Madde 44- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.